• De scherpste prijzen
  • Breed assortiment
Professionals sinds 1992
  • Snelle levertermijn
  • Eigen studio

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer: Peropack Verpakkingen Bvba, met KBO-nr. 0663.629.953, met maatschappelijke zetel te 2018 ANTWERPEN, Lange Leemstraat 37.
Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze AVV.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Peropack Verpakkingen Bvba en consument.
voor zover de contractspartijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 2. Prijsopgave en bevestiging.
Alle begrotingen, aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Peropack Verpakkingen Bvba zijn vrijblijvend. De door Peropack Verpakkingen Bvba gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. De consument is gehouden de opdracht schriftelijk te bevestigen. Als de consument hieraan verzuimt en Peropack Verpakkingen Bvba bevestigt de opdracht, waartegen de consument binnen 7 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging.

4. Indien geen enkele bevestiging heeft plaatsgevonden en Peropack Verpakkingen Bvba heeft, met toestemming van de consument, reeds uitvoering of een begin van uitvoering gegeven aan de opdracht, dan geldt de opdracht conform de offerte.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Peropack Verpakkingen Bvba daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Peropack Verpakkingen Bvba anders aangeeft.

6. Overschrijding van tolerantie aantal tot 20% van het totaalbedrag indien het
verpakkingsmaterialen betreft en tot 10% van het totaalbedrag indien het overige zaken betreft,.

7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.
Peropack Verpakkingen Bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Peropack Verpakkingen Bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

In geval Peropack Verpakkingen Bvba bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal en materiaalkeuze, visueel tot een goed geheel te komen.

Levering en transport geschiedt op risico van de leverancier of koper, aan het adres van de koper.

Peropack Verpakkingen Bvba is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Gebreken; klachttermijn.
Consument dient de geleverde product bij aflevering, of zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs van hem verlangd kan worden op gebreken te controleren. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Bij bovenvermelde controle dient
De consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn afgeleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.

Indien een gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd dient consument dit binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Peropack Verpakkingen Bvba te melden. Ook indien consument tijdig reclameert ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoeringstermijn.
Als voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Peropack Verpakkingen Bvba derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Peropack Verpakkingen Bvba dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft niet tijdige levering de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting tegens Peropack Verpakkingen Bvba.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de consument Peropack Verpakkingen Bvba derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, maakt Peropack Verpakkingen Bvba voorbehoud voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering, die daardoor kan worden beïnvloed. Peropack Verpakkingen Bvba zal consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Peropack Verpakkingen Bvba de consument hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Peropack Verpakkingen Bvba daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Peropack Verpakkingen Bvba geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Peropack Verpakkingen Bvba kunnen worden toegerekend.

5. Zonder schriftelijke toestemming van Peropack Verpakkingen Bvba mag consument geen verandering in de ontwerpen aanbrengen tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien consument wijzigingen
wenst, dient Peropack Verpakkingen Bvba als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door Peropack Verpakkingen Bvba gehanteerde honorariumtarieven.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Peropack Verpakkingen Bvba een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 7. Beëindiging door consument.
Peropack Verpakkingen Bvba is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Peropack Verpakkingen Bvba ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen, indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de consument niet langer van Peropack Verpakkingen Bvba kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

Indien consument een opdracht intrekt of terugkomt op een reeds gesloten overeenkomst heeft Peropack Verpakkingen Bvba recht op vergoeding van:

– alle door Peropack Verpakkingen Bvba gemaakte kosten (honoraria daaronder begrepen) tot het moment van beëindiging van de opdracht.
– de door Peropack Verpakkingen Bvba in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de betreffende opdracht voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, excl. BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

Artikel 8. Beëindiging van de opdracht.
De vorderingen van Peropack Verpakkingen Bvba op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Peropack Verpakkingen Bvba omstandigheden bekend worden, die Peropack Verpakkingen Bvba goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In de genoemde gevallen is Peropack Verpakkingen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Peropack Verpakkingen Bvba schadevergoeding te vorderen.

Indien de consument een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de consument in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Intellectueel eigendom.
Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en
detailtekeningen, schetsen, modellen, en digitale informatie, oefent Peropack Verpakkingen Bvba het haar toekomende auteursrecht uit. Genoemde zaken en het daarop rustende auteursrecht blijven haar eigendom, evenals het recht om van genoemde zaken gebruik te maken.

Artikel 10. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
1. Alle door Peropack Verpakkingen Bvba verstrekte stukken, zoals zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten, films, foto’s, beeld en digitale informatie etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de consument binnen het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Peropack Verpakkingen Bvba worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

2. Indien de consument zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van Peropack Verpakkingen Bvba, zal consument aansprakelijk zijn voor alle door Peropack Verpakkingen Bvba geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.

Artikel 11. Honorarium.
Indien Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen door het niet, niet volledig of niet tijdig aanleveren van voor de opdracht noodzakelijke gegevens of materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing verplicht is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd.

Indien Peropack Verpakkingen Bvba met de consument een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Peropack Verpakkingen Bvba niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de consument in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 12. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid.
Indien Peropack Verpakkingen Bvba aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Peropack Verpakkingen Bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Peropack Verpakkingen Bvba is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. De consument ervan is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van PEROPACK ontvangen zet-, druk- of andere proeven of prototypen zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen te retourneren.

4. Goedkeuring van de proeven of prototypen door de consument geldt als erkenning dat Peropack Verpakkingen de aan de proeven of prototypen voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5. Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de consument goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

6. Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen ontvangt van de consument kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt Peropack Verpakkingen Bvba een toepasselijk aantal.

7. Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekst gegevens in enigerlei vorm, die haar door de consument ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken
of gegevens grote waarde bezitten, is de consument gehouden deze te verzekeren.

8. Peropack Verpakkingen Bvba is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peropack Verpakkingen Bvba aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Peropack Verpakkingen Bvba toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Peropack Verpakkingen Bvba is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Voor hoogwaardige bedrukkingen op plastic tassen of PP (non) gewoven tassen/ shoppers of koeriertassen wordt gebruik gemaakt van rotatiediepdruk platen of cilinders. Peropack Verpakkingen Bvba geeft dit duidelijk aan in haar offertes en opdrachtbevestigingen. De Platen/cilinders worden gemaakt van een koperlegering en zijn daardoor kostbaar, niettemin zijn deze onder invloed van lokale weer- en opslag condities, zoals vocht, slechts beperkt houdbaar. Peropack Verpakkingen Bvba garandeert een houdbaarheid van maximaal 12 maanden na levering van de tassen. Bij eventuele nabestellingen, later dan 12 maanden na levering moet per geval bekeken worden of de platen nog bruikbaar zijn. Indien dit niet het geval is zullen er nieuwe platen/ cilinders moeten worden gemaakt. Peropack Verpakkingen Bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van nieuwe drukplaten of cilinders. Geheel vrijblijvend kan worden gekeken naar een coulante oplossing hiervoor.

Artikel 13. Afwijkingen.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het
oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn. Alle ontwerpen en tekeningen met een artistiek karakter blijven eigendom van Peropack Verpakkingen Bvba tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Iedere reproductie, op eender welke wijze dan ook geeft Peropack Verpakkingen Bvba het recht op vervolging.
Tevens gaan we ervan uit dat de ons te drukken voorgelegde teksten en tekeningen vrij zijn van alle rechten. We nemen te dien opzichte dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.Tolerantie aantal

4. Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan
indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– verpakkingsmaterialen: 20%;
– overige zaken: 10%.

Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

Artikel 14. Betaling.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Peropack Verpakkingen Bvba aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Peropack Verpakkingen Bvba aangegeven. Peropack Verpakkingen Bvba is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling geschiedt: ofwel door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Peropack Verpakkingen Bvba.
Bij laattijdige betaling al een interest worden toegepast van 1% per maand. Bij wanbetaling zal een verhogingsvergoeding van 20% verschuldigd zijn onverminderd alle andere eventuele kosten en verwijlinteresten. Indien de koper een consument is geldt het toepasselijke wettelijke maximum interesttarief.

3. Peropack Verpakkingen Bvba Verpakkingen is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien Peropack Verpakkingen Bvba van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van Peropack Verpakkingen Bvba op.

4. Peropack Verpakkingen Bvba mag, indien het maken van kosten voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, vooruitbetaling van deze kosten vragen.

Artikel 15. Incassokosten.
Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Peropack Verpakkingen Bvba echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de consument worden verhaald. De consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud.
Alle door Peropack Verpakkingen Bvba geleverde zaken blijven eigendom van Peropack Verpakkingen Bvba totdat de consument alle verplichtingen uit met Peropack Verpakkingen Bvba gesloten overeenkomsten is nagekomen.

De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Peropack Verpakkingen Bvba veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om Peropack Verpakkingen Bvba daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de consument zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Peropack Verpakkingen Bvba ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Peropack Verpakkingen Bvba gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de consument zich er jegens Peropack Verpakkingen Bvba bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Peropack Verpakkingen Bvba gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij consument, of bij derden, die bedoelde zaken voor consument onder zich houden, weg te halen.

Artikel 17. Overmacht.
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen, en die niet aan Peropack Verpakkingen Bvba zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Peropack Verpakkingen Bvba; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Peropack Verpakkingen Bvba afhankelijke is en algemene vervoersproblemen.

2. Peropack Verpakkingen Bvba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Peropack Verpakkingen Bvba zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Peropack Verpakkingen Bvba opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Peropack Verpakkingen Bvba niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Voor zover Peropack Verpakkingen Bvba ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peropack Verpakkingen Bvba gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

5. Gevallen van overmacht zoals natuurrampen, stakingen in land van productie, oorlogen en dergelijke kunnen Peropack Verpakkingen Bvba het recht op niet-uitvoering van de gegeven opdracht verstrekken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daaruit voortkomen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 19. Verpakkings- of milieutaksen en Fostplus bijdragen
Prijzen zijn exclusief verpakkings- of milieutaksen en Fostplus bijdragen.

Peropack draagtassen

Right Menu Icon